آزماکیفیت امیر پارسا

آزمایشگاه کنترل میکروبیولوژی عمومی و تخصصی

کلیه تست‌های کنترل کیفی میکروبی ، فراورده های آرایشی بهداشتی، خوردنی و آشامیدنی ، مواد اولیه وظروف بسته بندی، تست های کنترل کیفی میکروبی محصولات، پروبیوتیک، تست های کنترل وکیفی میکروبی، آب، جدا سازی وشناسایی بیوشیمیایی و مولکولی باکتری، انجام تست های مولکولی PCR، تهیه وارائه محیط های کشت، میکروبی آماده مصرف، راه اندازه آزمون های تخصصی در خواستی مراکز تولیدی ، وارداتی و ‌کنترل کیفی در زمینه میکروبی، برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی تخصصی برای دانشجویان، همکاری در انجام پروژه های تحقیقاتی

محصولات
نمایش بیشتر
بلاگ
نمایش بیشتر